25 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

m270 military material pixabayM270 Foto: Military material, pixabay.

En minister fra Senterpartiet stiller seg i front for å bryte Grunnloven og selge norsk suverenitet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) undertegnet 2. februar en avtale med USA om opprettelse av åtte nye såkalte «omforente områder», der USA får full jurisdiksjon på flere norske militære og sivile anlegg. Disse kommer i tillegg til de fire USA-basene på Sola, Rygge, Evenes og Ramsund som Stortinget godkjente i 2022 etter å ha ignorert omfattende protester mot avtalen.

Den nye avtalen blir trolig en kopi av SDCA-avtalen som ble signert av daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) våren 2021. Den gir USA «rett til uhindret tilgang til og bruk av omforente områder» samt «oppstilling og utplassering av styrker og materiell». SDCA er en bilateral utvidelse av SOFA-avtalen med NATO fra 1951 (NATO Status of Forces Agreement).

Bjørn Arild Gram er fra et parti (Sp) som påstår at partiet hegner om norsk suverenitet. Når forsvarsministeren vil be om «Stortingets samtykke», ber han om ulovlig samtykke til en avtale som er et fullstendig brudd med Grunnlovens § 1. I den står:

«Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike.»

Grunnloven § 25 gir bare adgang til å overlate forsvarsmakta i fremmede makters tjeneste i tilfelle av fiendtlig overfall:

«Kongen har høgste befalinga over forsvarsmakta til riket. Denne makta må ikkje aukast eller minkast utan samtykke frå Stortinget. Ho må ikkje overlatast i framande makters teneste, og ingen krigsfolk frå framande makter, så nær som troppar til hjelp mot fiendsleg overfall, må dragast inn i riket utan samtykke frå Stortinget.»

De sikkerhetspolitiske og operative behovene er større og mer alvorlige nå enn da tilleggsavtalen ble fremforhandlet i 2021, hevder regjeringa. Men så seint som i desember 2023 gjorde forsvarssjefen det krystallklart at han ikke tror det er fare for et angrep mot Norge. Tvert imot mener Kristoffersen at det tar flere år før Russland er en like stor trussel mot Norge som landet var før krigen i Ukraina.

Trusselen er med andre ord blitt mindre, ikke større. Noe som understrekes ved at Norge tapper beholdningene av militært materiell gjennom enorme donasjoner til Ukraina.

Norden blir oppmarsjonråde

Inngåelsen av den nye avtalen med USA-imperialismen kommer i kjølvannet av at USA inngår lignende avtaler med Finland, Sverige og Danmark. Det skal opprettes 17 «omforente» baseområder i Sverige, 15 i Finland og tre i Danmark. Innlemmelsen av Sverige og Finland i krigsalliansen NATO er den direkte foranledninga for at hele Norden gjøres til et oppmarsjområde for krig. De bilaterale avtalene med USA kommer på toppen av NATO-forpliktelsene.

Dessverre er det ingen grunn til å la seg overraske av den nye avtalen som nå er signert. Anbefalingene fra Forsvarskommisjonen består i kortversjon av å fallby norsk forsvar og beredskap til USA og EUs militære prosjekt. Forsvarskommisjonens rapport (NOU 2023:14) er en oppskrift for krig. Regjeringa følger oppskriften til punkt og prikke.

Kommisjonen skriver blant annet at «Norge (må) arbeide hardere for at USA skal opprettholde et sterkt engasjement og tilstedeværelse i Norge de neste 10–20 årene». Og videre: «Den bilaterale tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, Supplementary Defence Cooperation Agreement (SDCA), danner et godt grunnlag for å videreutvikle samarbeidet. (…) Amerikanske investeringer på norsk territorium styrker Norges forsvarsevne og bidrar til amerikansk forpliktelse overfor Norge og Norden. Dette vil igjen bidra til en positiv utvikling av Forsvarets operative evne og Forsvarets evne til samvirke med allierte styrker. SDCA-avtalen åpner for at det kan etableres flere omforente områder i Norge enn de nåværende fire.» (…) «Ved å bidra til fortgang i denne typen prosesser reduserer Norge risikoen for at USA i mellomtiden vil prioritere andre strategiske satsingsområder.»

Kamufleres med løgner

Den nye avtalen vil, i likhet med den forrige, bli solgt til opinionen med forsikringer om at den inngås med «full respekt» for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser. Avtaleteksten sier nøyaktig det motsatte.

De nye basene regjeringa vil gi USA «uhindret tilgang til» er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison med skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg. Det innebærer USA-baser enda nærmere grensa til Russland. Namsen drivstoffanlegg er et delvis NATO-finansiert sikret drivstoffanlegg som også skal dekke sivile beredskapsformål.

Avtalen og dens innhold skal ut på høring før Stortinget formelt og ulovlig stempler dette nasjonale sviket med alminnelig flertall.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre