mandag 25 mai 2020

Komiteen for et fritt Irak vil vite om sommerens løfte om at opplæringa av irakiske offiserer i Norge var avslutta, bare var en bløff for å bedra opinionen.


NATO-skryt av Jåttå-treningaNRK meldte 30. juli i år at opplæringa av irakisk politipersonell i Norge vil bli avvikla. Var dette bare en manøver for å skjule fortsatt norsk krigsdeltagelse? Det kommer nå fram at siden 2004 har såkalt nøkkelpersonell fra de irakiske sikkerhetsstyrkene blitt gitt NATO-kurs ved Joint Warfare Centre på Jåttå utenfor Stavanger, i tillegg til trening i norsk regi.

I regjeringas forslag til forsvarsbudsjett for 2008 (Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 1 2007-2008, side 79) blir det foreslått at "rollen som vertsnasjon for NATOs opplæring av irakere ved Joint Warfare Centre i Stavanger videreføres." Norge vil dermed fortsette med å gi aktive bidrag til den USA-innsette regjeringa i Bagdad. Dette reiser en rekke spørsmål om en virksomhet som tilsynelatende var avslutta. Kan forsvarsministeren opplyse om omfanget av denne virksomheten? Hvor mye bidrar Norge med finansielt gjennom NATOs støttefond og andre midler? Er det også slik at det ennå er nordmenn som deltar i NATOs trening på irakisk jord, og hva er de norske finansielle og materielle bidraga til NATO-virksomheten der?

Med vennlig hilsen
Komiteen for et Fritt Irak

Bakgrunn