søndag, 08 12 2019

Det å bruke faglige kampmidler eller å true med å bruke dem mot utflagging ble i dag dømt ulovlig av EF-domstolen.

Den viktige prinsippavgjørelsen er et tap for finsk fagbevegelse og Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) i saken mot rederiet Viking Line. EF-domstolens tolkning er bindende når britiske domstoler (UK Court of Appeal) nå skal treffe sin avgjørelse.

– Retten til fri etablering er et av de viktigste prinsippene i EUs indre marked, og vi ser at dette prinsippet er overordnet nasjonal arbeidsrett og avtaler mellom partene i arbeidslivet, sier Heming Olaussen, leder av Nei til EU.

EF-domstolen mener at bruk av faglige kampmidler, som streik, er en innskrenkning av den frie etableringsretten som skal gjelde i EU. Prinsippet om fri etablering skal ha forrang i vurderingen av hvilke typer faglige kampmidler en fagforening kan ta i bruk for å få et firma til å signere en kollektivavtale. Restriksjoner kan bare godtas hvis de påviselig er egnet til å beskytte arbeidstagerne og ikke er mer inngripende enn strengt nødvendig. Bevisbyrden legges altså på fagbevegelsen.

Pressemelding fra Nei til EU 11.12.07