Bønn om solidaritet fra progressive tyrkiske mediehus

Forlaget EvrenselVi vil fortsette å publisere!

Kjære venner og kolleger,

Som dere vet, fant det sted et mislykket kuppforsøk i Tyrkia den 15. juli 2016. Umiddelbart etter kuppforsøket, den 22. juli, erklærte president Recep Tayyip Erdoğan en unntakstilstand som gir regjeringen fullmakter til å utstede dekreter som har lovgivende virkning. Statsminister Binali Yıldırım forsikret om at disse dekretene bare skulle ramme de som planla kuppet og at ingen andre partier eller krefter ville bli berørt på udemokratisk vis. Likevel er Grunnloven vår de facto satt ut av kraft og landet blir styrt av dekreter fra president Erdoğan.

Nei til stengning av tyrkiske medier!

Den progressive TV-kanalen Hayat TV har fått sendeforbud.Etter kuppforsøket i Tyrkia i sommer, har president Erdogan og hans AK-parti lansert en bølge med undertrykkingstiltak.

Ved siden av militære angrep i de kurdiske regionene, går regjeringa, dens sikkerhetsstyrker og organiserte bander nå løs på mediene og hele den demokratiske og regjeringskritiske opposisjonen.

Tankepoliti neste

Justis-og beredskapsdepartementet har lagt fram enno eit framlegg i den stadige rekka av nye overvakningstiltak.

No vil dei avlesa kva du tenkjer medan du skriv.Det skjedde allereie før bombeterroren i Brussel. No krev regjering og opposisjon enda fleire og hardare åtgjerder.

No er det framlegg om endringar i Straffeprosessloven som vil legalisera at politiet og PST kan hacke seg inn på datamaskinar og telefonar. Dette er tenkt som eit nytt sokalla skjult tvangsmiddel med føremål å lesa av all bruk av tastatur som ein person gjer på sin PC eller sin telefon. Om framlegget vert vedteke vil absolutt all bruk av tastaturet på dei overvaka maskinane loggførast og avlesast av politiet. Det vil gjelda all framsending av epost, alle datasøk, alle passord om det er til epostkontoen eller til kredittkortet, alle dokument som ikke vert sende men berra lagra som kladd.

Framlegget er svært vidtfemnande og i den forstand at tiltaket kan iverksettjast på mistanke om at ein person kan planleggja å gjera noko straffbart, dvs. utan at nokon straffbar handling enno har vorte gjennomført.

Vidare ligg det i framlegget at PST skal få sokalla utvida hastekompetanse til å gjennomføra tiltaket. Dette tyder at om PST meiner at det hastar med slik tastaturovervaking, so kan dette gjennomførast utan at ein treng gå vegen om ein domstol på førehand.

Samstundes vil framlegget gje PST/politiet ein ytterlegare utvida adgang til hemmeleg ransaking, kommunikasjonskontroll, romavlytting og kameraovervakning.

PST har som kjent allereie frå før omfattande fullmakter innanfor eksisterande lovverk til å overvaka personar både på konkret mistanke om straffbare forhold og som eit «forebyggande tiltak».

Tankepolitiet vil ved vedtak av dette framlegget verta røyndom.

Det var knapt gått eit døger etter terroråtaket i Belgia før nye krav om utvida fullmakter til politiet kom på bordet. Tidlegare SV-leiar Erik Solheim krev til dømes: «Vi må gi politiet enda videre fullmakter. Dessverre er skjerpet overvåking en konsekvens av tiden vi lever i».